Twoje archiwum e-faktur

Zaloguj się

Aby korzystać z e-faktury,

potrzebny jest Ci tylko:

Twoje faktury będą zawsze dostarczone na czas,
a elektroniczne archiwum będzie zabezpieczeniem
na wypadek zagubienia faktury papierowej.

...ostatnio miałam kilka przypadków, że list z fakturą od klienta zapodział
się na poczcie i przyszedł do fi rmy z opóźnieniem, a jedna faktura nie
dotarła w ogóle.

...pracownik znów zagubił fakturę. Musiałam czekać na wystawienie
duplikatu, a to opóźniło jej księgowanie (z opóźnieniem naliczałam
koszty uzyskania przychodu, później odliczyłam VAT). Klient
wydzwaniał niezadowolony i dopytywał się o przyczyny braku
płatności w terminie.

...w czasie kontroli znalezienie właściwej papierowej faktury zajęło mi
prawie godzinę. Gdybym miała je również w formie elektronicznej
– znalazłabym i wydrukowała w minutę.

Co to jest?

E-faktura to faktura przesyłana elektronicznie bezpośrednio na Państwa
adres e-mailowy, zawierająca dokładnie te same dane co faktura
papierowa.

E-faktura – podstawa prawna

Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej jest zgodne
z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie
wystawiania oraz przesłania faktur w formie elektronicznej, a także
przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub
organowi kontroli skarbowej tych faktur.

Korzyści

Sprawdź, dlaczego korzystne jest przejście na e-fakturę!

 • Otrzymujesz faktury zawsze na czas – dostajesz rachunki bez
  opóźnień i zaginięć na poczcie.
 • Elektroniczne archiwum faktur stanowi zabezpieczenie
  na wypadek zaginięcia wersji papierowej
  – nie musisz czekać
  wtedy na duplikat. Faktury zaksięgujesz zawsze na czas.
 • Chronisz środowisko – przejście na dokumentację elektroniczną
  zmniejsza ilość zużywanego papieru.

Ile to kosztuje?

Przejście na e-fakturę jest BEZPŁATNE ... i bardzo proste!

Sprawdź, jak krok po kroku przejść na e-fakturę!

Jak krok po kroku przejść na e-fakturę?

Zapoznaj się z regulaminem.
Następnie pobierz dokument Akceptacja wystawiania
i przysyłania faktur elektronicznych
i wydrukuj go.
Wydrukowany dokument wypełnij i własnoręcznie podpisz,
a następnie prześlij pocztą na adres:
Otrzymasz 2 e-maile:
Odtąd każda kolejna faktura od Wydawnictwa Wiedza i Praktyka
będzie wysłana do Twojej fi rmy e-mailem. W każdej chwili masz
również dostęp do swojego archiwum e-faktur. Wystarczy, że
wpiszesz swój login i hasło.

Najczęstsze pytania

 • Czym jest e-faktura?

  E-faktura jest prawnie uznaną formą rozliczenia, a jej wysłanie drogą
  elektroniczną w postaci pliku w formacie PDF zastępuje przesłanie listem faktury w formie papierowej.

 • Co odróżnia e-fakturę od papierowego dokumentu?

  Faktura papierowa i faktura elektroniczna mają takie same wartości
  prawne. Różnią się jedynie sposobem dostarczania.

 • Jaka jest podstawa prawna wystawiania i przysyłania e-faktur?

  Kwestie dotyczące faktur elektronicznych reguluje rozporządzenie
  Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz
  przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz
  udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
  tych faktur (Dz.U. nr 133, poz. 1119).

 • Czy do korzystania z e-faktury potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie?
  Aby korzystać z e-faktury niezbędne jest posiadanie:
  • adresu e-mail,
  • bezpłatnego programu do przeglądania plików PDF – Adobe Acrobat Reader.
 • Skąd będę wiedział, że została wystawiona e-faktura?

  Powiadomienie o wystawieniu e-faktury wysyłane jest na adres
  e-mailowy, podany w formularzu Akceptacja wystawiania i przysyłania faktur.

 • Czy akceptacja i przyjmowanie faktur elektronicznych wiąże się dla nabywcy dokumentu z kosztami?

  Akceptacja i przyjmowanie elektronicznych faktur nie wiąże
  się z żadnymi kosztami ze strony odbiorcy dokumentu.

 • Czy zgadzając się na fakturę elektroniczną, będę mógł wydrukować fakturę?

  Wydrukowanie obrazu e-faktury, np. do celów akceptacji wewnątrz firmy,
  jest możliwe, lecz powstały w ten sposób papierowy obraz e-faktury nie
  jest dokumentem księgowym. Dokumentem księgowym jest wyłącznie
  e-faktura przechowana w postaci elektronicznej. Ma ona taką samą
  wartość prawną jak zwykła faktura w formie papierowej.

 • Czy korekty i duplikaty faktur będę otrzymywać w formie elektronicznej czy papierowej?

  Faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych
  i przesyłanych w formie elektronicznej będą wystawiane i przesyłane
  również w formie elektronicznej.

 • Jakie korzyści będę miał z przejścia na fakturę elektroniczną?
  • Otrzymywanie faktury zawsze na czas – rachunki bez opóźnień
   i zaginięć na poczcie.
  • Elektroniczne archiwum faktur stanowi zabezpieczenie
   na wypadek zaginięcia wersji papierowej – nie musisz wtedy
   czekać na duplikat. Faktury zaksięgujesz zawsze na czas.
  • Możliwość drukowania (np. do potrzeb akceptacji wewnątrz firmy).
  • Możliwość odebrania e-faktury z każdego miejsca,
   w którym jest Internet.
  • Ochrona środowiska – przejście na dokumentację elektroniczną
   to zmniejszenie ilości zużywanego papieru.
 • Jak można zrezygnować z e-faktury?

  Aby zrezygnować z otrzymywania faktury elektronicznej, należy
  przesłać listem wypełniony formularz Odwołanie akceptacji wystawiania
  i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Po otrzymaniu formularza
  rezygnacji z otrzymywania faktur elektronicznych wstrzymujemy
  wysyłanie faktur w formie elektronicznej w kolejnym dniu po otrzymaniu
  formularza. Kolejne faktury będą przesyłane w formie papierowej.

 • Czy można zmienić adres e-mail do otrzymywania elektronicznych faktur?

  Aby zmienić adres e-mail do otrzymywania e-faktur, należy przesłać
  listem wypełniony formularz Zmiana adresu e-mail do przesyłania faktur
  w formie elektronicznej.

 • Co w przypadku wykasowania/utraty faktury elektronicznej?

  Faktury elektroniczne są przechowywane w Archiwum Faktur
  Elektronicznych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka przez okres 6 lat
  (adres e-mail, login i hasło do Archiwum zostaje przysłane po otrzymaniu Akceptacji wystawiania i przysyłania faktur elektronicznych).

 • Czy możliwe jest otrzymywanie faktur elektronicznych i papierowych jednocześnie?

  Nie. Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej formie.

 • Jak przechowywać faktury elektroniczne?

  Faktury elektroniczne przechowuje się w formie elektronicznej
  w formacie, w którym zostały przesłane. Faktura elektroniczna może
  być przechowywana przez ich wystawcę lub odbiorcę, dlatego też
  gwarantujemy archiwizację przez naszą firmę – Wydawnictwo Wiedza
  i Praktyka – w formie elektronicznej z zachowaniem bezpieczeństwa
  i ich wiarygodności. Faktury są przechowywane i udostępniane odbiorcy
  i organowi kontroli skarbowej w elektronicznym archiwum przez okres
  6 lat (adres e-mail, login i hasło do Archiwum zostaje przysłane po
  otrzymaniu Akceptacji wystawiania i przysyłania faktur elektronicznych).

 • Co to jest e-podpis?

  E-podpis – czyli podpis elektroniczny – to taki podpis, który został powiązany z dokumentem elektronicznym, umożliwiając identyfi kację osoby składającej podpis elektroniczny oraz gwarantując, iż ewentualne zmiany w przesłanym dokumencie są rozpoznawalne. Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym podpis odręczny i bezpieczny podpis elektroniczny są sobie równoważne pod względem mocy prawnej. Każda faktura elektroniczna musi być podpisana za pomocą podpisu elektronicznego opatrzonego certyfi katem kwalifi kowanym.

 • Jak sprawdzić autentyczność podpisanej e-faktury?

  Aby upewnić się, że dokument jest oryginalny i został przesłany przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, mogą Państwo użyć darmowej aplikacji do weryfi kacji podpisu „SZAFIR® Demo – weryfikująca“ ze strony: http://www.kir.com.pl

 • Czy klient, który chce otrzymywać faktury elektroniczne (e-faktury), musi zakupić podpis elektroniczny?

  Nie, do otrzymywania naszych faktur nie jest wymagane posiadanie własnego podpisu elektronicznego.

Dokumenty do pobrania

Centrum Obsługi Klienta

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa

tel. 22 518 29 29 faks 22 617 60 10

NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 200.000 zł